Regulamin sklepu fitchoice.eu

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

Poniższe warunki regulują zasady współpracy pomiędzy Fitchoice.eu sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Krakowska 81, 30-698
Lusina, posiadającą NIP: 6772375625 oraz REGON: 122882072, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000474364 (dalej zwaną jako: Fitchoice.eu), a klientem (dalej zwanym jako: Zamawiający). Niniejsze Ogólne Warunki Umów nie znajdują zastosowania do umów konsumenckich, to jest do umów zawieranych przez Fichoice.eu z osobą fizyczną działającą w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

§ 1 ZAMÓWIENIA

1.a Zamówienia przyjmowane są automatycznie za pośrednictwem sklepu www.Fichoice.eu. Formularz zamówienia zawiera dokładne dane Zamawiającego, nazwiska osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego, adresu dostawy, adresu e-mail i numeru telefonu. Fitchoice.eu weryfikuje każdorazowo dane Zamawiającego w powszechnie dostępnych rejestrach handlowych lub innych bazach danych pod kątem ich poprawności oraz aktualności. Standardowy termin realizacji zamówień wynosi 7 dni. Fitchoice.eu poinformuje Zamawiającego w przypadku konieczności wydłużenia termin realizacji i zawrze odpowiednie adnotacje w formularzu zamówienia.
1.b Z chwilą akceptacji zamówienia przez Zamawiającego w sklepie dochodzi do zawarcia umowy między Zamawiającym a Fitchoice.eu. Akceptacja warunków zamówienia przez Zamawiającego jest równoznaczna z upoważnieniem Fitchoice.eu do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

1.c
Osoba akceptująca zamówienie w sklepie oświadcza, że posiada aktualne upoważnienie do reprezentowania Zamawiającego i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego, w tym do zawierania umów takich, jak objęta zamówieniem. Jeśli osoba ta nie widnieje w powszechnie dostępnych rejestrach handlowych jako uprawniona do reprezentacji Zamawiającego, Zamawiający prześle Fitchoice.eu drogą mailową skan pełnomocnictwa dla osoby akceptującej zamówienie, podpisanego przez zgodnie z zasadami reprezentacji Zamawiającego przy zawieraniu umów takich, jak objęta zamówieniem. W takim przypadku umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Fitchoice.eu wiadomości mailowej zawierającej skan przedmiotowego pełnomocnictwa.

1.d
Jeżeli Zamawiający zalega z jakimikolwiek płatnościami, Fitchoice.eu rezerwuje sobie prawo do nieprzyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

1.e
Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Fitchoice.eu do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

1.f
Zamówienie zaakceptowane przez Zamawiającego nie może być anulowane. Strony wyłączają możliwość odstąpienia od umowy przez Zamawiającego przed ukończeniem produkcji Towarów.

1.g
W przypadku, w którym strony ustalą odroczoną płatność za towar, Zamawiający zobowiązuje się, że osoba uprawniona do jego reprezentacji podpisze jedną kopię faktury otrzymanej od Fitchoice.eu oraz odeśle ją Fitchoice.eu przesyłką poleconą w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, pod rygorem obowiązku zapłaty kary umownej na rzecz Fitchoice.eu w wysokości dwukrotności wysokości wynagrodzenia Fitchoice.eu z tytułu wykonania umowy. Fitchoice.eu może domagać się odszkodowania przekraczającego zastrzeżoną wysokość kary umownej.

§ 2 PŁATNOŚCI

2.a
Nowi kontrahenci zobowiązani są do płatności zaliczki w wysokości 100% wartości zamówienia, w oparciu o fakturę proforma, za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji tych zamówień klient może ubiegać się o niestandardowy termin płatności. W przypadku, w którym płatność za towar następuje z góry, termin na wykonanie zamówienia przez Fitchoice.eu rozpoczyna się z chwilą uznania rachunku bankowego Fitchoice.eu kwotą ustalonego przez strony wynagrodzenia.

2.b
W przypadku wyrażenia przez Fitchoice.eu zgody na anulowanie zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie koszty poniesione przez Fitchoice.eu przy realizacji tego zamówienia.

2.c
Strony ustalają, że za dzień zapłaty jakiejkolwiek płatności na rzecz Fitchoice.eu uznają dzień, w którym rachunek bankowy Fitchoice.eu zostaje uznany kwotą płatności. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego jakiegokolwiek terminu płatności, Fitchoice.eu ma prawo naliczania odsetek maksymalnych za opóźnienie oraz obciążenia Zamawiającego kosztami upomnień.

2.d
W przypadku wystąpienia jakiekolwiek kwestii spornych między Fitchoice.eu i Zamawiającym, w tym złożenia reklamacji przez Zamawiającego, Zamawiający nie jest uprawniony do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowisk stron i warunków rozliczenia.

§ 3 TOWAR I ZDOBIENIE

3.a
Ze względu na specyfikę procesu produkcji Fitchoice.eu ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia całości wyprodukowanego towaru i zapłaty za niego. Cena nadwyżki towaru jest równa zastrzeżonej w umowie cenie za jedną sztukę, pomnożonej przez liczbę nadwyżkowych sztuk towaru. W przypadku, w którym Zamawiający wymaga wyprodukowania przez Fitchoice.eu dokładnej ilości zamówionego towaru, Zamawiający musi zastrzec tę okoliczność przed zawarciem umowy oraz zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów niezbędnych do spełnienia tego wymagania przez Fitchoice.eu.

3.b

Fitchoice.eu nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.
W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia wskutek braku towaru u dostawcy, Fitchoice.eu powiadomi o tym Zamawiającego, proponując ofertę alternatywną. W przypadku gdy Zamawiający z niej nie skorzysta, przysługiwać mu będzie wyłącznie zwrot kwot uiszczonych na rzecz Fitchoice.eu.

3.c
Fitchoice.eu nie ponosi odpowiedzialności za różnice w barwie zdobienia w stosunku do przedstawionych wzorców, które mogą wynikać z różnic w produkcji lub materiałach używanych do zdobienia.

3.d
Logo firmy, treść nadruku lub haftu i ewentualnie wymagany przez Zamawiającego układ graficzny należy dostarczyć e-mailem z dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu niezgodnie z powyższymi wymaganiami Fitchoice.eu będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami ze strony Zamawiającego według aktualnej stawki za godzinę pracy grafika.

§ 4 PAKOWANIE

4.a
Standardowo odzież oraz inne produkty pakowane są luzem w kartonach. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami. Nie dotyczy to asortymentu narażonego na uszkodzenia jak kubki, itp.

§ 5 TRANSPORT

5.a
Ceny towarów zawarte w cenniku ustalone są na bazie ex Works Kraków, siedziba spółki Fitchoice.eu. Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Fitchoice.eu. dane kontaktowe wybranego przewoźnika oraz termin planowanego odebrania Towarów. Powyższe zawiadomienie powinno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Zamawiającego oraz przesłane mailem do Fitchoice.eu.

5.b
Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty, kolei lub firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia w dostawie z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Fitchoice.eu, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.

5.c
1. W przypadku, w którym Zamawiający odbiera towar własnym transportem z magazynu spółki Fitchoice.eu, niebezpieczeństwo przypadkowego zniszczenia lub utraty towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą, w której zgodnie z umową Zamawiający lub upoważniony przez niego przewoźnik powinien odebrać towar postawiony do jego dyspozycji.
2. W przypadku, w którym na zlecenie Zamawiającego towar wysyłany jest Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, kolei lub firm spedycyjnych, niebezpieczeństwo przypadkowego zniszczenia lub utraty towaru przechodzi na Zamawiającego z chwilą, w której Fitchoice.eu powierzy towar przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.

§ 6 REKLAMACJE

6.a
Reklamacje co do ilości, jakości oraz zgodności towaru z zamówieniem Zamawiający może wnieść wyłącznie na piśmie lub poprzez e-mail w terminie 3 dni od daty odebrania towaru z magazynu Fitchoice, a w przypadku gdy na zlecenie Zamawiającego towar wysyłany jest
Zamawiającemu za pośrednictwem poczty, kolei lub firm spedycyjnych – w terminie 3 dni od dnia dostarczenia towarów Zamawiającemu przez przewoźnika. Fitchoice nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady lub zniszczenie towarów powstałe po wydaniu ich przewoźnikowi wskazanemu przez Zamawiającego zgodnie z § 5 ust. 5.a, jak też po upływie terminu na odebranie towarów przez Zamawiającego lub wskazanego przez niego przewoźnika. Pismo lub e-mail zawierające reklamację musi zostać doręczone Fitchoice.eu
w zastrzeżonym wyżej terminie. Reklamacja winna zawierać dokładny opis wady towaru, a w przypadku wad jakościowych oraz niezgodności z zamówieniem, reklamacja winna zawierać dodatkowo zdjęcia towaru ujawniające zgłoszone wady. Fitchoice.eu zobowiązuje się do rozstrzygnięcia reklamacji w terminie 7 dni od jej otrzymania. Wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru ponosi Zamawiający. Egzemplarze uznane przez Fitchoice.eu za wadliwe zostaną naprawione lub wyprodukowane na nowo a także przygotowane do dostawy do Zamawiającego w terminie wskazanym przez Fitchoice.eu. Wybór sposobu usunięcia wad należy do Fitchoice.eu. W przypadku uznania przez Fitchoice zwróconych towarów za wadliwe, dostawa towarów naprawionych lub wyprodukowanych na nowo do Zamawiającego nastąpi na koszt Fitchoice.eu.

6.b
Po przejściu własności towarów na rzecz kolejnego odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady fizyczne i prawne towaru przechodzi na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego.
To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy haft) w przypadku, gdy Zamawiający nabywa od Fitchoice.eu towar bez dodatkowych oznaczeń lub zdobień. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. Fitchoice.eu nie uznaje odstępstw od tej reguły.

6.c
Jeżeli Zamawiający składa reklamację co do wad fizycznych lub wad prawnych towaru, a towar ten (w tym jego wysyłka) nie został opłacony przez Zamawiającego zgodnie z umową, Fitchoice.eu może wstrzymać się z wykonaniem obowiązków wynikających z § 6 ust. 6.a. Regulaminu do chwili uznania rachunku bankowego Fitchoice.eu kwotą należną od Zamawiającego.

6.d
Fitchoice.eu oraz Zamawiający wyłączają odpowiedzialność Fitchoice.eu z tytułu rękojmi
za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie wykraczającym poza odpowiedzialność przewidzianą w niniejszym § 6.

6.e
Za wszelkie szkody powstałe wskutek niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania zamówienia, Fitchoice.eu odpowiada wyłącznie do wysokości wynagrodzenia zastrzeżonego na rzecz Fitchoice.eu z tytułu wykonania umowy. Roszczenia z tego tytułu mogą być zgłaszane w terminie zastrzeżonym w § 6 ust. 6a zd. 1.

§ 7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

7.a
W przypadku, w którym zgodnie z zamówieniem na towarach umieszczone zostało jakiekolwiek logo, znak towarowy lub inne oznaczenie Zamawiającego lub jego przedsiębiorstwa, Zamawiający wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wykonanych przez Fitchoice.eu produktów oznaczonych w powyższy sposób w materiałach reklamowych na stronie internetowej Fitchoice.eu, fanpage’u na Facebooku oraz na innych portalach społecznościowych oraz stronach internetowych, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Fitchoice.eu co do jakości druku lub haftu. Fitchoice.eu ma ponadto prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych (w tym na stronie internetowej Fitchoice.eu, fanpage’u na Facebooku oraz na innych portalach społecznościowych oraz stronach internetowych) informacji o wykonaniu
umowy dla Zamawiającego.

7.b
Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa
ochronnego na znak towarowy lub prawa do korzystania z innego oznaczenia w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia przez Fitchoice.eu.

7.c
W przypadku naruszenia praw osób trzecich wynikającego z korzystania przez Fitchoice.eu z logo, znaków towarowych lub innych oznaczeń Zamawiającego lub jego przedsiębiorstwa na podstawie niniejszego § 7, Zamawiający zobowiązuje się do zwolnienia Fitchoice.eu z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, w przypadku zaś zaistnienia takiej konieczności
wyrażonej przez Fitchoice.eu – do przystąpienia do sporu sądowego lub arbitrażowego po stronie Fitchoice.eu. W przypadku konieczności zapłaty przez Fitchoice.eu z powyższego tytułu jakichkolwiek kwot pieniężnych na rzecz osób trzecich, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Fitchoice.eu kwotę odpowiadającą kwocie zasądzonej od Fitchoice.eu wraz z kosztami procesu sądowego lub postępowania arbitrażowego, należnymi odsetkami oraz
kosztami ewentualnej egzekucji w terminie 14 dni od dnia wysłania przez Fitchoice.eu drogą
mailową wezwania do zapłaty. Odszkodowanie zastrzeżone w niniejszym ustępie obejmuje również zapłatę przez Zamawiającego na rzecz Fitchoice.eu kwoty odpowiadającej kosztom
pomocy prawnej, które obciążają Fitchoice.eu w związku z koniecznością ochrony swoich praw przed osobami trzecimi.

§ 8 CENY

8.a
Ceny poszczególnych towarów podane na stronie internetowej Fitchoice.eu ustalone są na bazie ex works Kraków i nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa, który to podatek należy do tych cen doliczyć.

8.b
Ceny wskazane na stronie internetowej Fitchoice.eu nie obejmują również kosztów nadruku, tłoczenia, grawerowania, kosztów przygotowania, a także kosztów przesyłki i opakowania, chyba że w cenniku zawarto inną informację.

8.c
1. Ceny podane na stronie internetowej Fitchoice.eu nie stanowią oferty. Mają one jedynie charakter informacyjny.

2. Fitchoice.eu zastrzega sobie możliwość zmiany cen artykułów znajdujących się w katalogu w następstwie: dewaluacji złotego w stosunku do euro, podwyższenia obowiązujących stawek celnych i podatkowych bądź wprowadzenia innych, dodatkowych obciążeń podatkowych lub publiczno-prawnych, znacznego wzrostu cen u dostawców oraz innych ważnych przyczyn..

§ 9 POZOSTAŁE WARUNKI

9.a
Spory powstałe w związku z umowami zawieranymi na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umów będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Fitchoice.eu. Dotyczy to również roszczeń strony tych umów wynikających z zobowiązań pozaumownych.

9.b
Prawem właściwym dla wszelkich umów z Zamawiającym jest prawo polskie. Dotyczy to
również roszczeń strony tych umów wynikających z zobowiązań pozaumownych.

9.c
Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Zamawiającego jest Fitchoice.eu sp. z o.o., ul. Snycerska 34/28, 30-817 Kraków.

9.d
Fichoice.eu oraz Zamawiający wyłączają zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (Konwencja Wiedeńska z 1980 roku).

9.e
Niniejsze Ogólne Warunki Umów zostały sporządzone w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między znaczeniem obydwu językowych wersji umowy, polska wersja ma znaczenie rozstrzygające.

9.f
Składając zamówienie w Fitchoice.eu Zamawiający przyjmuje ustalenia zawarte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów.

9.g
O każdorazowej zmianie Ogólnych Warunków Umów Fitchoice.eu będzie informować za pośrednictwem strony internetowej www.fitchoice.eu.