Infolinia +48 12 307 30 03

PIN

0.53 

Przypinka button to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku. Wykonana z wysokiej jakoœci materia³ów, z papierowym wk³adem, zapewnia trwa³oœæ i estetyczny wygl¹d.

Minimalna iloœæ zamówienia to 25 sztuk, co sprawia, ¿e jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla firm chc¹cych wyró¿niæ siê na rynku. Produkt dostarczany jest niezmontowany w przypadku zamówieñ bez nadruku, co pozwala na dodatkow¹ personalizacjê.

Przypinka button to nie tylko praktyczny gad¿et, ale tak¿e skuteczne narzêdzie marketingowe, które z pewnoœci¹ przyczyni siê do zwiêkszenia rozpoznawalnoœci marki. Dziêki reklamowym artyku³om z logo Twojej firmy, mo¿esz skutecznie dotrzeæ do potencjalnych klientów i zwiêkszyæ œwiadomoœæ marki.

Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, aby jeszcze bardziej wzmocniæ efekt marketingowy! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Przypinka button to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku. Wykonana z wysokiej jakoœci materia³ów, z papierowym wk³adem, zapewnia trwa³oœæ i estetyczny wygl¹d.

Minimalna iloœæ zamówienia to 25 sztuk, co sprawia, ¿e jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla firm chc¹cych wyró¿niæ siê na rynku. Produkt dostarczany jest niezmontowany w przypadku zamówieñ bez nadruku, co pozwala na dodatkow¹ personalizacjê.

Przypinka button to nie tylko praktyczny gad¿et, ale tak¿e skuteczne narzêdzie marketingowe, które z pewnoœci¹ przyczyni siê do zwiêkszenia rozpoznawalnoœci marki. Dziêki reklamowym artyku³om z logo Twojej firmy, mo¿esz skutecznie dotrzeæ do potencjalnych klientów i zwiêkszyæ œwiadomoœæ marki.

Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, aby jeszcze bardziej wzmocniæ efekt marketingowy! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?