Infolinia +48 12 307 30 03

MEMOSTICKY

Cena od: 0.40 

Nasze samoprzylepne karteczki to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pomo¿e Ci zorganizowaæ swoje notatki i zadania w sposób kreatywny i efektywny.

Dziêki 5 ró¿nym kolorom, ka¿dy oznaczaj¹cy inn¹ kategoriê, ³atwo bêdzie Ci odnaleŸæ wa¿ne informacje.

Niech Twoja praca stanie siê bardziej uporz¹dkowana i efektywna dziêki naszym samoprzylepnym karteczkom - oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy!

Niech Twoje logo zyska jeszcze wiêksz¹ widocznoœæ dziêki naszym samoprzylepnym karteczkom! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

,

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasze samoprzylepne karteczki to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pomo¿e Ci zorganizowaæ swoje notatki i zadania w sposób kreatywny i efektywny.

Dziêki 5 ró¿nym kolorom, ka¿dy oznaczaj¹cy inn¹ kategoriê, ³atwo bêdzie Ci odnaleŸæ wa¿ne informacje.

Niech Twoja praca stanie siê bardziej uporz¹dkowana i efektywna dziêki naszym samoprzylepnym karteczkom – oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy!

Niech Twoje logo zyska jeszcze wiêksz¹ widocznoœæ dziêki naszym samoprzylepnym karteczkom! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?