Infolinia +48 12 307 30 03

FIND ME

Cena od: 7.97 

Nasz bezprzewodowy key finder to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który zapomni o szukaniu kluczy w ca³ym domu! ??

Wykonany z wytrzyma³ego materia³u ABS, ten ma³y gad¿et nie tylko zapobiega utracie kluczy, ale tak¿e pomaga je szybko odnaleŸæ. Dziêki darmowej aplikacji iSearching dostêpnej zarówno w iOS, jak i Androidzie, mo¿esz ³atwo œledziæ swoje klucze za pomoc¹ funkcji wyzwalacza zdjêæ.

Zasilany bateri¹ CR2032, nasz key finder zapewnia d³ugotrwa³e u¿ytkowanie bez koniecznoœci czêstej wymiany baterii. Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, sprawiaj¹c, ¿e stanie siê idealnym gad¿etem pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu.

Nie traæ wiêcej czasu na szukanie kluczy - z naszym urz¹dzeniem bêdziesz mieæ je zawsze pod rêk¹! ?? SprawdŸ nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo oraz reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz bezprzewodowy key finder to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który zapomni o szukaniu kluczy w ca³ym domu! ??

Wykonany z wytrzyma³ego materia³u ABS, ten ma³y gad¿et nie tylko zapobiega utracie kluczy, ale tak¿e pomaga je szybko odnaleŸæ. Dziêki darmowej aplikacji iSearching dostêpnej zarówno w iOS, jak i Androidzie, mo¿esz ³atwo œledziæ swoje klucze za pomoc¹ funkcji wyzwalacza zdjêæ.

Zasilany bateri¹ CR2032, nasz key finder zapewnia d³ugotrwa³e u¿ytkowanie bez koniecznoœci czêstej wymiany baterii. Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, sprawiaj¹c, ¿e stanie siê idealnym gad¿etem pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu.

Nie traæ wiêcej czasu na szukanie kluczy – z naszym urz¹dzeniem bêdziesz mieæ je zawsze pod rêk¹! ?? SprawdŸ nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo oraz reklamowych artyku³ów z logo Twojej firmy!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?