Infolinia +48 12 307 30 03

WEDNESDAY

Cena od: 4.37 

Lunchbox z PP to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który spe³ni oczekiwania nawet najbardziej wymagaj¹cych klientów.

Wykonany z wysokiej jakoœci materia³u PP, zapewnia trwa³oœæ i ³atwoœæ w utrzymaniu czystoœci, co sprawia, ¿e bêdzie s³u¿y³ przez wiele lat.

Dodatkowo, lunchbox zosta³ wyposa¿ony w funkcjê podstawki pod telefon, umo¿liwiaj¹c¹ wygodne korzystanie z urz¹dzenia podczas jedzenia.

Dziêki niemu mo¿esz cieszyæ siê smacznym posi³kiem i byæ zawsze na bie¿¹co z najnowszymi wiadomoœciami.

Niech lunchbox z PP stanie siê nieod³¹cznym elementem Twojego codziennego ¿ycia!

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, dziêki czemu zyskasz doskona³¹ formê promocji.

SprawdŸ nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo i wybierz najlepsze rozwi¹zanie dla swojej marki! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Lunchbox z PP to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który spe³ni oczekiwania nawet najbardziej wymagaj¹cych klientów.

Wykonany z wysokiej jakoœci materia³u PP, zapewnia trwa³oœæ i ³atwoœæ w utrzymaniu czystoœci, co sprawia, ¿e bêdzie s³u¿y³ przez wiele lat.

Dodatkowo, lunchbox zosta³ wyposa¿ony w funkcjê podstawki pod telefon, umo¿liwiaj¹c¹ wygodne korzystanie z urz¹dzenia podczas jedzenia.

Dziêki niemu mo¿esz cieszyæ siê smacznym posi³kiem i byæ zawsze na bie¿¹co z najnowszymi wiadomoœciami.

Niech lunchbox z PP stanie siê nieod³¹cznym elementem Twojego codziennego ¿ycia!

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twojej firmy, dziêki czemu zyskasz doskona³¹ formê promocji.

SprawdŸ nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo i wybierz najlepsze rozwi¹zanie dla swojej marki! ?

Zobacz inne propozycje

na stanie
Rico Supreme
Cena od: 13.18 
na stanie
TADA M
Cena od: 3.47 
na stanie
Tomek Supreme
Cena od: 11.16 

Masz pytanie o ten produkt?