Infolinia +48 12 307 30 03

PATAGO

Cena od: 18.39 

Odkryj nowy ulubiony towarzysz podró¿y - termos 425 ml z logo Twojej firmy! ?

Ten izolowany termos wykonany ze stali nierdzewnej z podwójnymi œciankami utrzyma Twoje ulubione napoje gor¹ce przez d³ugi czas. Dodatkowy zaparzacz do herbaty sprawi, ¿e bêdziesz móg³ cieszyæ siê œwie¿ym naparem gdziekolwiek jesteœ. Pojemnoœæ 425 ml pozwoli Ci zabraæ ze sob¹ wystarczaj¹c¹ iloœæ napoju, a szczelne zamkniêcie zapewni, ¿e nic nie wycieknie.

Niezbêdny gad¿et firmowy z logo dla ka¿dego, kto ceni sobie komfort i praktycznoœæ w podró¿y! ?

Oferujemy równie¿ inne reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy, które sprawi¹, ¿e Twoja marka bêdzie zawsze obecna w codziennym ¿yciu klientów. Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twoje firmy, abyœ móg³ z dum¹ prezentowaæ swoj¹ markê. To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, , , , ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Odkryj nowy ulubiony towarzysz podró¿y – termos 425 ml z logo Twojej firmy! ?

Ten izolowany termos wykonany ze stali nierdzewnej z podwójnymi œciankami utrzyma Twoje ulubione napoje gor¹ce przez d³ugi czas. Dodatkowy zaparzacz do herbaty sprawi, ¿e bêdziesz móg³ cieszyæ siê œwie¿ym naparem gdziekolwiek jesteœ. Pojemnoœæ 425 ml pozwoli Ci zabraæ ze sob¹ wystarczaj¹c¹ iloœæ napoju, a szczelne zamkniêcie zapewni, ¿e nic nie wycieknie.

Niezbêdny gad¿et firmowy z logo dla ka¿dego, kto ceni sobie komfort i praktycznoœæ w podró¿y! ?

Oferujemy równie¿ inne reklamowe artyku³y z logo Twojej firmy, które sprawi¹, ¿e Twoja marka bêdzie zawsze obecna w codziennym ¿yciu klientów. Oznakujemy ten najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo Twoje firmy, abyœ móg³ z dum¹ prezentowaæ swoj¹ markê. To idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?