Infolinia +48 12 307 30 03

MIRROR

0.84 

Lusterko Button to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu! ?

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, dziêki czemu zyskasz doskona³¹ promocjê dla swojej marki. Elegancki design i wysoka jakoœæ wykonania sprawi¹, ¿e ten produkt z pewnoœci¹ przyci¹gnie uwagê potencjalnych klientów.

Minimalna iloœæ zamówienia to tylko 25 sztuk, wiêc mo¿esz ³atwo dostosowaæ zamówienie do swoich potrzeb. Dodatkowo, w przypadku zamówieñ bez nadruku, lusterko jest dostarczane niezmontowane, co u³atwia transport i przechowywanie.

Nie czekaj, zamów ju¿ dziœ i wyró¿nij siê na rynku dziêki reklamowym artyku³om z logo Twojej firmy!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Technika nadruku

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Lusterko Button to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku wed³ug Twojego projektu! ?

Oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, dziêki czemu zyskasz doskona³¹ promocjê dla swojej marki. Elegancki design i wysoka jakoœæ wykonania sprawi¹, ¿e ten produkt z pewnoœci¹ przyci¹gnie uwagê potencjalnych klientów.

Minimalna iloœæ zamówienia to tylko 25 sztuk, wiêc mo¿esz ³atwo dostosowaæ zamówienie do swoich potrzeb. Dodatkowo, w przypadku zamówieñ bez nadruku, lusterko jest dostarczane niezmontowane, co u³atwia transport i przechowywanie.

Nie czekaj, zamów ju¿ dziœ i wyró¿nij siê na rynku dziêki reklamowym artyku³om z logo Twojej firmy!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?