Infolinia +48 12 307 30 03

LUNE

56.71 

Nasz g³oœnik bezprzewodowy 5.0 w kszta³cie ksiê¿yca to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który nie tylko zapewni doskona³¹ jakoœæ dŸwiêku, ale tak¿e stanie siê designerskim dodatkiem do Twojego wnêtrza.

Wykonany z trwa³ego materia³u ABS, posiada dwie opcje œwiecenia oraz drewnian¹ podstawê, tworz¹c niepowtarzalny klimat w ka¿dym pomieszczeniu.

Z akumulatorem litowym o pojemnoœci 2000 mAh, mo¿esz cieszyæ siê do 5 godzin ci¹g³ego odtwarzania ulubionej muzyki.

Ten idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu jest ³atwy w obs³udze - wystarczy kabel USB do ³adowania.

Odkryj nowe mo¿liwoœci dŸwiêku z naszym g³oœnikiem bezprzewodowym 5.0 i sprawdŸ nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo, idealnych jako prezenty dla klientów i partnerów biznesowych! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Nasz g³oœnik bezprzewodowy 5.0 w kszta³cie ksiê¿yca to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który nie tylko zapewni doskona³¹ jakoœæ dŸwiêku, ale tak¿e stanie siê designerskim dodatkiem do Twojego wnêtrza.

Wykonany z trwa³ego materia³u ABS, posiada dwie opcje œwiecenia oraz drewnian¹ podstawê, tworz¹c niepowtarzalny klimat w ka¿dym pomieszczeniu.

Z akumulatorem litowym o pojemnoœci 2000 mAh, mo¿esz cieszyæ siê do 5 godzin ci¹g³ego odtwarzania ulubionej muzyki.

Ten idealny gad¿et pod nadruk logo wed³ug Twojego projektu jest ³atwy w obs³udze – wystarczy kabel USB do ³adowania.

Odkryj nowe mo¿liwoœci dŸwiêku z naszym g³oœnikiem bezprzewodowym 5.0 i sprawdŸ nasz¹ ofertê gad¿etów firmowych z logo, idealnych jako prezenty dla klientów i partnerów biznesowych! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?