Infolinia +48 12 307 30 03

DRONIE

136.49 

Odkryj nowy wymiar zabawy i kreatywnoœci z naszym sk³adanym dronem WIFI! ?

Ten innowacyjny dron wyposa¿ony jest w aparat do robienia zdjêæ i filmów, dziêki czemu mo¿esz rejestrowaæ niesamowite chwile z lotu ptaka. Dron jest ³atwy w obs³udze, dostarczany z pilotem i mo¿liwoœæ ³adowania, dziêki czemu mo¿esz cieszyæ siê d³ugimi godzinami lotu.

Sterowanie dronem jest jeszcze prostsze za pomoc¹ urz¹dzenia mobilnego i dedykowanej aplikacji. ?

Dodatkowo, dron jest wyposa¿ony w akumulator litowo-jonowy o pojemnoœci 200 mAh, co zapewnia d³ug¹ ¿ywotnoœæ baterii. Nie czekaj d³u¿ej, siêgnij po nasz sk³adany dron WIFI - najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo wed³ug Twojego projektu, który oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, przyci¹gaj¹c uwagê klientów i sprawiaj¹c, ¿e Twoja marka bêdzie zawsze obecna w ich codziennym ¿yciu!

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Odkryj nowy wymiar zabawy i kreatywnoœci z naszym sk³adanym dronem WIFI! ?

Ten innowacyjny dron wyposa¿ony jest w aparat do robienia zdjêæ i filmów, dziêki czemu mo¿esz rejestrowaæ niesamowite chwile z lotu ptaka. Dron jest ³atwy w obs³udze, dostarczany z pilotem i mo¿liwoœæ ³adowania, dziêki czemu mo¿esz cieszyæ siê d³ugimi godzinami lotu.

Sterowanie dronem jest jeszcze prostsze za pomoc¹ urz¹dzenia mobilnego i dedykowanej aplikacji. ?

Dodatkowo, dron jest wyposa¿ony w akumulator litowo-jonowy o pojemnoœci 200 mAh, co zapewnia d³ug¹ ¿ywotnoœæ baterii. Nie czekaj d³u¿ej, siêgnij po nasz sk³adany dron WIFI – najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku logo wed³ug Twojego projektu, który oznakujemy ten gad¿et reklamowy logo Twoje firmy, przyci¹gaj¹c uwagê klientów i sprawiaj¹c, ¿e Twoja marka bêdzie zawsze obecna w ich codziennym ¿yciu!

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?