Infolinia +48 12 307 30 03

BRATARA

Cena od: 6.17 

Nasz krokomierz z paskiem to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pomo¿e Ci promowaæ swoj¹ markê w sposób efektywny i stylowy. ?

Dziêki mo¿liwoœci oznakowania logo Twojej firmy, ten niezast¹piony gad¿et pozwoli Ci monitorowaæ aktywnoœæ fizyczn¹ i motywowaæ siê do osi¹gania coraz lepszych wyników.

W zestawie znajdziesz nawet 1 bateriê AG10, dziêki czemu od razu bêdziesz móg³ korzystaæ z tego niezwykle przydatnego urz¹dzenia.

Inwestuj w swoje zdrowie i aktywnoœæ fizyczn¹ z naszym krokomierzem z paskiem, a tak¿e sprawdŸ inne gad¿ety firmowe z logo, które pomog¹ Ci w promocji marki i zwiêkszeniu jej rozpoznawalnoœci! ????????

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

, ,

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Technika nadruku *

 Druk cyfrowy    Sitodruk    Termotransfer  

Ilość kolorów *

 1    2    3    4    5    6    7    8    9  

Nasz krokomierz z paskiem to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku, który pomo¿e Ci promowaæ swoj¹ markê w sposób efektywny i stylowy. ?

Dziêki mo¿liwoœci oznakowania logo Twojej firmy, ten niezast¹piony gad¿et pozwoli Ci monitorowaæ aktywnoœæ fizyczn¹ i motywowaæ siê do osi¹gania coraz lepszych wyników.

W zestawie znajdziesz nawet 1 bateriê AG10, dziêki czemu od razu bêdziesz móg³ korzystaæ z tego niezwykle przydatnego urz¹dzenia.

Inwestuj w swoje zdrowie i aktywnoœæ fizyczn¹ z naszym krokomierzem z paskiem, a tak¿e sprawdŸ inne gad¿ety firmowe z logo, które pomog¹ Ci w promocji marki i zwiêkszeniu jej rozpoznawalnoœci! ????????

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?