Infolinia +48 12 307 30 03

BLOCKING

0.99 

Nasz najnowszy produkt to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku - karta RFID blokuj¹ca z mo¿liwoœci¹ umieszczenia logo Twojej firmy!

Dziêki warstwie aluminium wewn¹trz, nasza karta zapewnia maksymalne bezpieczeñstwo i ochronê danych Twoich klientów, blokuj¹c wszystkie nieautoryzowane skanowania.

Wybierz nasze artyku³y reklamowe z logo, które nie tylko promuj¹ Twoj¹ firmê, ale tak¿e dbaj¹ o prywatnoœæ i bezpieczeñstwo Twoich klientów! ?

Informacje dodatkowe

Wymiary 660127113563 × 66012713565 × 660128413567 cm
Kolor

Dodaj swój projekt

(maksymalny rozmiar 128 MB)

Nasz najnowszy produkt to najlepszy gad¿et reklamowy przeznaczony do nadruku – karta RFID blokuj¹ca z mo¿liwoœci¹ umieszczenia logo Twojej firmy!

Dziêki warstwie aluminium wewn¹trz, nasza karta zapewnia maksymalne bezpieczeñstwo i ochronê danych Twoich klientów, blokuj¹c wszystkie nieautoryzowane skanowania.

Wybierz nasze artyku³y reklamowe z logo, które nie tylko promuj¹ Twoj¹ firmê, ale tak¿e dbaj¹ o prywatnoœæ i bezpieczeñstwo Twoich klientów! ?

Zobacz inne propozycje

Masz pytanie o ten produkt?